Tävling för 9:e-klassare

Alla elever i årskurs 9 (läsåret 24/25) får delta i denna tävling – med sin klass. För att ha chans att vinna ett av penningpriserna krävs dock att kommunen eller friskolan som klassen tillhör har tecknat medlemskap hos Atentis.

Tävlingens syfte är att ge många 15-16-åringar tillfälle att under trevliga former få med sig ny kunskap och nya insikter kring trafikens risker. Detta kan förhoppningsvis leda till att fler försöker undvika farliga situationer och beteenden i trafiken. Då kan också antalet riktigt onödiga olyckor minska, något vi ju alla vill.

Varmt välkomna att delta – och lycka till!

Instruktion

Skicka ett mejl till info@atentis.se

Mejlets ämne/ärende ska vara ”Tävlingsbidrag”.

Mejlets innehåll: Ange först, omedelbart efter eventuell hälsningsfras, tydligt klassens beteckning (exempelvis ”9 b”), skolans fullständiga namn, ort och kommun. Dessa fyra uppgifter skrivs i Arial, 12 punkter, fetstil – var och en på en egen rad, utan mellanrum dem emellan. 

Därefter ska följa en blankrad, varefter läggs en länk till ett PDF-dokument som har sparats/lagrats på ett säkert sätt – på skolans/kommunens server eller i etablerad molntjänst som Dropbox, OneDrive eller liknande. Man ska utan svårighet kunna läsa länkens hela URL.

Därefter får i själva mejlet enbart finnas valfri avslutande hälsningsfras. 

PDF-dokumentets innehåll: Det ska innehålla tre (3) sidor, varken färre eller fler. Också detta ska inledas med klassens beteckning, skolans fullständiga namn, ort och kommun. Även här ska uppgifterna skrivas i Arial, 12 punkter, fetstil  – var och en på en egen rad, utan mellanrum raderna emellan. Därefter, på den femte raden, anges hur många elever klassen har (till exempel ”27 elever”).

I övrigt ska dokumentet enbart bestå av bilder, och korta bildtexter, enligt vad som nu följer.

Först, direkt efter inledningen av dokumentet enligt ovan, ska ligga ett foto som illustrerar när klassen tittar på en av Atentis kortfilmer i bredbildsformat. Fotot ska vara taget längst bakifrån i klassrummet, och vara av så god kvalitet att det tydligt framgår vilken film klassen tittar på just vid fotoögonblicket. Klassens elever får enbart synas fotograferade bakifrån. Som bildtext för fotot ska anges namnet på den film som klassen tittar på vid fototillfället.

Därefter ska följa fem (5) skärmdumpar i bredbildsformat, var och en med bildtext enligt nedan. Var och en av skärmdumparna ska visa något budskap från en av Atentis kortfilmer, ett budskap som klassen är överens om är mycket viktigt.

Ingen enskild film får vara representerad av fler än en (1) skärmdump. De fem skärmdumparna ska alltså härstamma från fem olika filmer – dock inte från den som klassen tittade på vid fototillfället enligt ovan.

Tre (3) av dessa filmer får klassen välja fritt, medan de övriga två ska vara ”19 Farliga vanliga Fel av Fotgängare” och ”Bakom ratten FÖR Livet”.

Som bildtext för respektive skärmdump ska anges namnet på den kortfilm den tagits från, och det på exakt rätt sätt.

Direkt efter alla skärmdumpar ska finnas en kort motivering, maximalt innehållande 100 tecken, för varför klassen valt just de fem aktuella skärmdumparna.

Ge PDF-dokumentet filnamnet ”Tävlingsbidrag från [klassens namn], [skolans namn] i [kommunens namn]” – exempelvis ”Tävlingsbidrag från 9 b, Skolskolan i X kommun”. 

Alla Atentis kortfilmer kan ses direkt här på vår hemsida, flikarna bilistercyklister och gående (där de är länkade till vår Youtubekanal).

För att ha chans till prispengar måste tävlingsbidraget ha inkommit Atentis senast 2024-11-30.

Priser

Bland de klasser som på rätt sätt mejlat in sitt tävlingsbidrag, som på varje punkt motsvarar instruktionerna enligt ovan, lottas 20 priser ut á 5000 kronor. Lottningen förrättas 18 december kl. 12:00 vid en ceremoni som sänds live på Youtube.

Vinnarna meddelas individuellt, och kommer också efter fullbordad tävling att omnämnas i ett pressmeddelande. 

Och, som sagt inledningsvis – för att ha chans att vinna pris behöver kommunen/friskolan ha tecknat medlemskap hos Atentis.

Sidan uppdaterades senast 2024-03-27.