Medlemskap

Av gällande stadgar framgår att organisation som vill arbeta för eller sympatiserar med Atentis ändamål kan bli medlem. Annan intressent som vill främja trafiksäkerhetsarbetet kan bli stödjande medlem.

…inte minst viktigt, ger det er själva ett mycket lättanvänt stöd för ert eget säkerhetsarbete.

Medlemskap berättigar till en röst vid Atentis årsmöte.

För organisationer och företag, det vill säga juridiska personer, krävs medlemskap – alternativt filmpass – för att inom ramen för den egna verksamheten nyttja Atentis kortfilmer på olika trafiksäkerhetsteman.

Gällande årsavgifter

Kommuner: 20 öre per invånare
Regioner: 12 öre per invånare
Statliga myndigheter: 5 kronor per medarbetare
Företag: 5 kronor per medarbetare (i Sverige)
Fackförbund: 10 öre per yrkesverksam medlem
Pensionärsorganisationer: 5 öre per medlem
Andra föreningar: 10 öre per medlem (i Sverige)

Förtydliganden

Lägsta årsavgift är 500 kronor.

Med årsavgift avses avgift per 12-månadersperiod räknad från datumet för medlemskapets tecknande, det vill säga när avgiften har inkommit till Atentis.

I samtliga fall avses antalet invånare/medarbetare/medlemmar per 31/12 2023 om tillgängligt, annars det senast kända antalet. 

Belopp avrundas, när så är relevant, till närmaste 10-tal kronor.

I god tid innan perioden för ett medlemskap löper ut, förmedlar Atentis en faktura för möjlighet till förlängning.

Privatperson kan enbart bli stödjande medlem i Atentis, med en lägsta årsavgift om 100 kronor, och äger ej rösträtt vid årsmöte.

Beslut om medlemsavgifter tas vid årsmöte, som hålls i mars varje år.

Kontakta oss gärna via e-post info@atentis.se om ni är intresserade av att teckna medlemskap, så hjälper vi er med det.

Medlemskap kan även tecknas genom inbetalning av enligt ovan gällande belopp till Atentis bankgiro 370–9037. Ange ”Medlemskap”. Atentis registrerar avsändaren i medlemsregistret och ber vid behov om kompletterande uppgifter via e-post.

Vad innebär egentligen ett medlemskap hos Atentis?

Ett medlemskap hos Atentis ger rätt att helt fritt – inom ramen för sin egen verksamhet – använda allt kommunikationsmaterial Atentis har producerat och äger upphovsrätten till, och kontinuerligt fortsätter att utveckla. Våra kortfilmer, och stillbilder från dessa, med olika teman och innehåll kan avsevärt underlätta organisationers och företags kommunikation och interna utbildning för riskminimering i trafiksammanhang.

Läs gärna mer om, och se filmerna för cyklister, gående och bilister.

Stillbild från kortfilmen ”ABC för cyklister – del 3”

Juridisk person som inte är medlem i Atentis, och heller inte har löst ett filmpass, äger följaktligen inte rätt att nyttja materialet i något sammanhang. Privatpersoner är dock alltid fria att göra det.

Några exempel på hur olika juridiska personer kan nyttja Atentis kommunikations- och utbildningsmaterial

Kommuner kan exempelvis använda aktuellt material i i skolans klassrum, för personal inom hemtjänsten, gata/park, kommunledning – ja, för alla slags personalgrupper, förvaltningar och verksamheter som inslag i arbetet för riskminimering, god hälsa och högsta möjliga frisknärvaro.

Regioner kan fritt låta Atentis filmer rulla i i väntrum inom sjuk- och tandvården, på skärmar inom kollektivtrafiken, vid temadagar kring säkerhetsfrågor, på intranätet, i personalrum och så vidare.

Pensionärsorganisationerna, med sina hundratusentals medlemmar och tusentals lokalföreningar, kan ha mycket utbyte av aktuellt material då man önskar uppmärksamma exempelvis särskilda risker i trafiken för äldre. Kortfilmerna underlättar avsevärt genomförandet av seminarier, månadsmöten och andra aktiviteter med trafiksäkerhet som tema. De brukar väcka såväl intresse som engagemang. Med utgångspunkt i budskapen kan samtal föras, och värdefullt erfarenhetsutbyte ske.

Stillbild från kortfilmen ”Gå säkert i trafiken”

Företag som vill förbättra trafiksäkerheten i sin verksamhet eller kanske bara öka medvetenheten hos sin personal om hur viktig den är, kan fritt nyttja de textdrivna filmerna och stillbilderna med kärnfulla och alltid relevanta budskap. 

Särskilt för kommuner och skolor: Ett tecknat medlemskap, alternativt ett löst filmpass, ger alla klasser i årskurs 9 möjlighet att under hösten kostnadsfritt delta i Atentis lättsamma och lärorika klasstävling på temat trafiksäkerhet, med chans att vinna rejäla bidrag till kommande klassresor. Läs gärna om denna aktivitet på sidan Tävling för 9:e-klassare.

Särskilt för Regioner: Av inbetald årsavgift för medlemskap belopp garanterar Atentis att minst 20 % används för spridning (marknadsföring/”boosting”) av kortfilms- och stillbildsburna trafiksäkerhetsrelaterade budskap via sociala medier – till just deras egna invånare i länet. En förutsättning är dock självfallet att regionen inte motsätter sig detta.

För Atentis innebär modellen för medlemskap att oerhört mycket trafiksäkerhetsnytta kan åstadkommas genom medlemsorganisationerna ­(och de som i stället väljer att lösa filmpass!) med gott stöd av det material Atentis utarbetat, och kontinuerligt fortsätter utveckla.

Atentis båda medarbetare Malte Burwick och Anna Rönnle framför ringmuren i Visby.

Viktiga trafiksäkerhetspolicys i all ära, handlingsplaner och checklistor likaså. De allra flesta trafikolyckor inträffar på grund av bristande riskmedvetenhet och uppmärksamhet – inte sällan också under inverkan av distraktion genom exempelvis mobilanvändande.

Atentis verkar för ökad medvetenhet just om trafikens olika risker, och om de beteenden som är särskilt farliga. 

Var och en av våra kortfilmer på olika trafiksäkerhetsteman riktar sig till antingen gående, cyklister eller bilister. Filmerna har setts miljontals gånger på sociala medier. De har rullat nonstop hos företag och organisationer, likaså för elever hos trafikskolor. 

Regelinformation, uppmärksammanden och påminnelser. Kortfilmerna är mycket lättillgängliga, men samtidigt allvarliga med tydliga och viktiga budskap.

Stillbild från kortfilmen ”Vad betyder egentligen trafikskylten?”

Ökad trafiksäkerhet ingår bland FN:s målområden för det globala hållbarhetsarbetet. Genom att teckna medlemskap hos Atentis, eller lösa ett filmpass, blir ni på ett mycket kostnadseffektivt sätt delaktiga i detta arbete – med särskild inriktning på gående, cyklande och andra oskyddade trafikanter.

Ert och andras tecknande av medlemskap eller köp av filmpass ger oss möjlighet att underhålla och ytterligare utveckla våra kortfilmer. Det skapar även resurser att administrera hemsidan och våra övriga kanaler för trafiksäkerhetskommunikation. Dessutom, inte minst viktigt, ger det er själva ett mycket lättanvänt stöd för ert eget säkerhetsarbete.

Atentis är ideell organisation, men åtnjuter inga bidrag. Vi hoppas kunna fortsätta klara oss utan sådana.

Läs gärna mer om vår verksamhet under Om Atentis.


Sidan uppdaterades senast 2024-06-07.