Medlemskap

Av gällande stadgar framgår (§ 3) att organisation som vill arbeta för eller sympatiserar med Atentis ändamål kan bli medlem. Annan intressent som vill främja trafiksäkerhetsarbetet kan bli stödjande medlem.

Medlemskap berättigar till en röst vid Atentis årsmöte.

För organisationer och företag – det vill säga juridiska personer – krävs medlemskap för att inom ramen för sin verksamhet nyttja Atentis kortfilmer på olika trafiksäkerhetsteman.

Vid årsmöte 2024-03-27 fastställda årsavgifter

Kommuner: 20 öre per invånare
Regioner: 12 öre per invånare
Statliga myndigheter: 5 kronor per medarbetare
Företag: 5 kronor per medarbetare (i Sverige)
Fackförbund: 10 öre per yrkesverksam medlem
Pensionärsorganisationer: 5 öre per medlem
Andra intresseorganisationer: 10 öre per medlem (i Sverige)

Förtydliganden

Med årsavgift avses avgift per 12-månadersperiod räknad från datumet för medlemskapets tecknande, det vill säga när avgiften har inkommit till Atentis.

I samtliga fall avses antalet invånare/medarbetare/medlemmar per 31/12 2023 om tillgängligt, annars det senast kända antalet. 

Belopp avrundas, när så är relevant, till närmaste 10-tal kronor.

Lägsta årsavgift är 500 kronor.

I god tid innan perioden för ett medlemskap löper ut, förmedlar Atentis en faktura för möjlighet till förlängning.

Privatperson kan enbart bli stödjande medlem i Atentis, med en lägsta årsavgift om 100 kronor, och äger ej rösträtt vid årsmöte.

Kontakta oss gärna via e-post info@atentis.se om ni är intresserade av att teckna medlemskap, så hjälper vi er med det. Kanske behöver ni bara få någon fråga besvarad innan ni kan fatta beslut i ärendet.

Medlemskap kan även tecknas genom inbetalning av enligt ovan gällande belopp till Atentis bankgiro 370–9037. Ange ”Medlemskap”. Atentis registrerar avsändaren i medlemsregistret och ber vid behov om kompletterande uppgifter via e-post.

Vad innebär egentligen ett medlemskap hos Atentis?

Ett medlemskap hos Atentis ger rätt att helt fritt – inom ramen för sin egen verksamhet – använda allt kommunikationsmaterial Atentis har producerat och äger, och kontinuerligt fortsätter att utveckla. Våra kortfilmer, och stillbilder från dessa, med olika teman och innehåll kan avsevärt underlätta varje organisations och företags arbete för riskminimering i trafiksammanhang.

Läs gärna mer om, och se filmerna för gående, cyklister och bilister.

Stillbild från kortfilmen ”ABC för cyklister – del 4”

Juridisk person som inte är medlem i Atentis, äger följaktligen inte rätt att nyttja materialet i något sammanhang. Privatpersoner har dock alltid rätt att göra det.

Några exempel på hur olika medlemskategorier kan nyttja Atentis kommunikations- och utbildningsmaterial

Kommuner som tecknat medlemskap kan använda aktuellt material i i skolans klassrum, för personal inom hemtjänsten, gata/park, kommunledning – ja, för alla slags personalgrupper, förvaltningar och verksamheter som inslag i arbetet för riskminimering, god hälsa och högsta möjliga frisknärvaro.

Regioner kan fritt låta Atentis filmer rulla i i väntrum inom sjuk- och tandvården, på skärmar inom kollektivtrafiken, vid temadagar kring säkerhetsfrågor, på intranätet, i personalrum och så vidare.

Pensionärsorganisationerna, med sina tusentals lokalföreningar, kan ha mycket utbyte av aktuellt material då man önskar uppmärksamma exempelvis särskilda risker i trafiken för äldre. Kortfilmerna underlättar avsevärt genomförandet av seminarier, månadsmöten och andra aktiviteter med trafiksäkerhet som tema. De brukar väcka såväl intresse som engagemang. Med utgångspunkt i budskapen kan samtal föras, och värdefullt erfarenhetsutbyte ske.

Stillbild från kortfilmen ”Gå säkert i trafiken”

Företag som vill förbättra trafiksäkerheten i sin verksamhet eller kanske bara öka medvetenheten hos sin personal om hur viktig den är, kan fritt nyttja de textdrivna filmerna och stillbilderna med kärnfulla och alltid relevanta budskap. 

Särskilt för kommuner och friskolor: Ett tecknat medlemskap ger alla klasser i årskurs 9 möjlighet att under hösten kostnadsfritt delta i Atentis lättsamma och lärorika klasstävling på temat trafiksäkerhet, med chans att vinna rejäla bidrag till kommande klassresor. Läs gärna om denna aktivitet under fliken Tävling.

Särskilt för Regioner: Av inbetald medlemsavgift garanterar Atentis att minst 20 % används för spridning (marknadsföring/”boosting”) av kortfilms- och stillbildsburna trafiksäkerhetsrelaterade budskap via sociala medier – till just deras egna invånare i länet.

För Atentis innebär modellen att oerhört mycket trafiksäkerhetsnytta kan åstadkommas genom medlemsorganisationerna ­– med gott stöd av det material Atentis utarbetat, och kontinuerligt fortsätter utveckla.

Atentis båda medarbetare Malte Burwick och Anna Rönnle framför ringmuren i Visby.

Viktiga trafiksäkerhetspolicys i all ära, handlingsplaner och checklistor likaså. De allra flesta trafikolyckor inträffar på grund av bristande riskmedvetenhet och uppmärksamhet – inte sällan också under inverkan av distraktion genom exempelvis mobilanvändande.

Atentis verkar för ökad medvetenhet just om trafikens olika risker, och om de beteenden som är särskilt farliga. 

Var och en av våra kortfilmer på olika trafiksäkerhetsteman riktar sig till antingen gående, cyklister eller bilister. Filmerna har setts miljontals gånger på sociala medier. De har rullat nonstop på TV-skärmar hos företag och organisationer, likaså för elever hos trafikskolor. 

Regelinformation, uppmärksammanden och påminnelser. Kortfilmerna är mycket lättillgängliga, men samtidigt allvarliga med tydliga och viktiga budskap.

Stillbild från kortfilmen ”Vad betyder egentligen trafikskylten?”

Ökad trafiksäkerhet ingår bland FN:s målområden för det globala hållbarhetsarbetet. Genom att teckna medlemskap hos Atentis blir organisationen per automatik, och på ett mycket kostnadseffektivt sätt, direkt delaktig i detta arbete – med särskild inriktning på gående, cyklande och andra oskyddade trafikanter.

Därutöver stödjer naturligtvis varje tecknat medlemskap Atentis arbete för ökad trafiksäkerhet i största allmänhet. Vi åtnjuter inga bidrag.


Sidan uppdaterades senast 2024-04-12.