Atentis

Filmer för ökad trafiksäkerhet

Atentis är en oberoende organisation som utan vinstintresse arbetar för en säkrare trafik – med mer riskmedvetna och uppmärksamma trafikanter.

Vårt viktigaste syfte med denna webbplats är att tillgängliggöra våra kortfilmer på olika trafiksäkerhetsteman.

Läs gärna mer om, och se filmerna för bilister, cyklister och gående.

Föräldrar med barn i hemmet. Elever med lärare i klassrummet. På arbetsplatsen. På pensionärsföreningens månadsträff. Enbart fantasin sätter gränser – Atentis kortfilmer kan användas i de flesta relevanta sammanhang.

För att juridiska personer, det vill säga företag och organisationer, ska kunna – ha rätt att – använda våra kortfilmer inom ramen för sin verksamhet krävs dock medlemskap hos Atentis.

Ju fler som verkligen tar intryck av filmerna, och som hjälps åt att sprida dem – desto säkrare och tryggare kan vi alla vara i trafiken. Den blir dessutom trevligare att vistas i. I skrivande stund, april 2024, summerar antalet filmvisningar till drygt 6 miljoner.

Därutöver har många ögonblicksbilder från filmerna, alltid med kärnfulla och relevanta budskap, gett hundratusentals avtryck i sociala medier.

Månadens skyltfönster – ett av många exempel på Atentis egenproducerade kortfilmer. Just denna vänder sig till både cyklister och bilister.

”Vi är alla bara människor.
Ibland gör vi misstag.
Räkna därför alltid med det oväntade i trafiken.”

Utgångspunkter för vår filmproduktion

Eftersom oskyddade trafikanter – i huvudsak cyklister och gående – är rejält överrepresenterade i olycks- och skadestatistiken, har vi vårt skarpaste fokus på dem.

När vi gör filmer på olika teman, och för olika trafikantkategorier, utgår vi alltid från vår egen bedömning av hur just vi kan åstadkomma mest trafiksäkerhetsnytta. Vi gör det således aldrig så enkelt för oss som att bara redogöra för vilka regler som gäller i olika situationer. Vi är ingen regelmyndighet – vårt verksamhetsmässiga intresse är att människor klarar sig utan allvarliga skador i trafiken.

Vi undviker i möjligaste mån att värdera olika företeelser och beteenden. Vi konstaterar dock att farliga/olämpliga förekommer, och i de fall de innebär ökad olycksrisk uppmärksammar vi på relevanta sätt, samt ger råd för riskminimering som medtrafikant.

Trafikanter är vi nästan alla, men med i mycket varierande grad kunskap om det regelverk som gäller. I själva verket känner enbart en liten andel av oss till alla regler som är relevanta för de situationer vi hamnar i. Och det är inte alls märkligt, eftersom trafikens regelverk är så omfattande – och dessutom inte sällan ganska komplicerat. I vissa avseenden är det rentav snårigt, i praktiken ibland till och med otydligt. Detta gäller inte minst regelverket för cykling.

Ögonblicksbild från ”Bakom ratten FÖR Livet”, en kortfilm som tematiserar det särskilt stora ansvar som åvilar alla som kör för oskyddade trafikanter farliga fordon.

Att själv ha koll på alla regler räcker heller inte för att vara en säker trafikant – i synnerhet inte om inte de andra trafikanter man måste samspela med också har det. Självfallet är det dock bättre att kunna trafikreglerna än att inte göra det. Men ofta är det allra viktigaste för att vara en säker trafikant – för sig själv såväl som för andra – att ha ett väl utvecklat riskmedvetande, och att verkligen låta detta styra de egna handlingarna. Detta innefattar bland annat förståelse för – insikt om – att det oväntade kan inträffa precis när som helst i trafiken. Till exempel kan vem som helst av medtrafikanterna när som helst bryta mot någon regel – eller göra något annat oväntat.

Ögonblicksbild från ”ABC för Cyklister – del 4, en kortfilm som bland annat tar upp (upplevelse av) otydlighet i regelverket för cyklande.

Eftersom det viktigaste i trafiken är att människor inte omkommer eller skadas svårt i den, och eftersom vi har vårt fokus på just trafiksäkerhet, är det också det som i hög grad präglar såväl helheten som detaljerna i våra kortfilmer.

För att öka chansen att verkligen kunna nå fram till så många människor som möjligt tillåter vi oss ibland att använda begrepp och uttryck som kan förstås av de allra flesta utan att för den skull vara de formellt korrekta. Exempelvis kallar vi (det korrekta begreppet) vägmärken för ”trafikskyltar”, och (det korrekta begreppet) cirkulationsplatser för ”rondeller”.

Ögonblicksbild från ”Vad betyder egentligen trafikskylten?”, en kortfilm särskilt riktad till cyklister för möjlighet att snabbt lära sig betydelsen av de just vid cykling viktigaste vägmärkena.

Filmerna ges ofta namn som ökar sannolikheten att de ska klickas igång där de – som betalda inlägg – dyker upp i våra flöden på sociala medier. Konkurrensen om allas vår uppmärksamhet i sådana sammanhang är mycket hård. Vi försöker sålunda även ge filmerna ett visst underhållningsvärde, med inslag av intressanta och gärna lite spännande miljöer, så att benägenheten att fortsätta titta ökar hos den som klickar igång en film – och på kuppen förhoppningsvis tar del av åtminstone vissa av dess budskap.

Jämför gärna med hur man ofta arbetar med reklamfilm. Med inte minst humor och andra underhållningsattribut försöker man fånga – och behålla – vår uppmärksamhet tillräckligt länge för att vi också ska ta del av syftet bakom filmen.

Detta slags titel och filmmiljö lockar oerhört många fler att börja titta, och även att fortsätta göra det, än exempelvis ”Detta måste du tänka på när du kör bil” ackompanjerad med en ”grå vardagsscen”.

Atentis fokus är som sagt trafiksäkerhet, och vi försöker så långt möjligt vägleda trafikantslagsvis – eftersom vi bedömer att det i hög grad underlättar informationsinhämtning och lärande för de allra flesta människor. När vi bedömer att det är lämpligt för ökad chans till genomslag, förenklar vi också avseende innehållet i regelverket. Man blir exempelvis som cyklist inte säkrare av att veta att man närmar sig en cykelöverfart och inte en cykelpassage, heller inte av att veta att man cyklar på en genomgående (obruten) cykelbana.

Som fotgängare blir man med samma logik inte säkrare av att veta att alla fordonsförare har väjningsplikt gentemot en på ett gångfartsområde eller på ett övergångsställe. Det är naturligtvis självklart för oss att påtala väjningsplikten i respektive fall, dock enbart för trafikantkategorin som har den.

Ögonblicksbild från ”ABC för elsparkcyklister”, en kortfilm som kombinerat med serien ”ABC för cyklister” ger en god grund för ett säkert användande av elsparkcykel.

När vi förenklar för att göra filmerna mera lättillgängliga, gör vi det så klart aldrig på sätt eller i avseenden som kan innebära ökad olycksrisk för någon trafikantkategori. Tvärtom har vi då ofta bedömt att risken i stället minskar genom vårt sätt att kommunicera.

Den som spelar igenom våra kortfilmer för olika trafikantslag kommer att märka att vi valt något olika kommunikationssätt i dem. Samtliga bilister har ju i grunden en gedigen trafikutbildning som lett fram till körkortsinnehav, så för dem lägger vi tonvikten på att påminna och uppmärksamma på temat ”farliga vanliga fel” – samt inte minst att betona det särskilt stora ansvar man har som förare av för andra trafikanter rent fysiskt farliga fordon.

Ögonblicksbild från ”13 Farliga möten mellan bilist och cyklist”, en kortfilm som uppmärksammar på återkommande olyckssituationer med dessa trafikantslag inblandade.

Även om naturligtvis många cyklister och fotgängare innehar körkort, finns också väldigt många utan. Till dessa trafikantkategorier hör ju bland annat barn och ungdomar, äldre äldre liksom alla vuxna som av olika skäl helt enkelt inte genomgått någon utbildning för körkort eller förarbevis. Det är i Sverige fullt möjligt att bli vuxen utan att ha lärt sig något om trafiken och dess viktiga regler – men ändå ta en aktiv del i den som inte bara fotgängare utan även som cyklist. De filmer vi gjort för gående och – i synnerhet – cyklister är därför bland annat avsedda att kunna ge en lättillgänglig och tillräcklig grund för åtminstone rejält ökad säkerhet och trygghet i trafiken.

Ögonblicksbild från ”ABC för Cyklister – del 1”, en kortfilm som tar upp grunder som är absolut nödvändiga att känna till för ett säkert och tryggt cyklande.

Sidan uppdaterades senast 2024-04-09.