Årsmöte 2023-03-30

Atentis årsmöte 3o mars genomförs via videolänk/MS Teams, med start kl. 15:00 – i enlighet med informationen i stadgeenlig kallelse förmedlad via e-post 2023-02-16.

Anmälda ombud och övriga deltagare ansluter till mötet genom att använda länken förmedlad i e-postmeddelande 2023-03-15 klockan 15:23.

DAGORDNING OCH ÖVRIGA MÖTESHANDLINGAR

Samtliga möteshandlingar läses med fördel här på hemsidan, enligt nedan.

Önskar man ändå skriva ut mötesdokument, erhålles bäst kvalitet om man först laddar ned respektive fil – och därefter öppnar den för utskrift på vanligt sätt.

I dagordningen nedan har för varje mötespunkt relaterad handling länkats i ärenderubriken. Detta gäller ärendena med nummer 4, 5, 6, 8 (fyra olika handlingar), 11, 14, 15, 16, 17, 18 och 19.

Valberedningens förslag är länkat i samtliga relevanta ärenden, nämligen de med nummer 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18 och 19. Vid normala inställningar, och alternativ för klickning, öppnas för varje länkklick en ny flik (alternativt ett nytt fönster). Har man redan öppnat valberedningens förslag behöver man naturligtvis inte göra det igen, enklare och något snabbare är att helt enkelt växla till den fliken varje gång den är relevant under mötet – precis som man hade gjort om man haft den utskriven på papper.

Passa gärna på att ta en titt även på våra övriga flikar här på hemsidan! Den är i huvudsak uppbygd för att underlätta kommunikationen av våra egenproducerade trafiksäkerhetsfilmer.

Dagordning för årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst
 4. Val av ordförande för årsmötet
 5. Val av sekreterare för årsmötet
 6. Val av två personer, att jämte mötesordföranden justera protokollet
 7. Fastställande av dagordning
 8. Styrelsens berättelse och revisorernas berättelse
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Fastställande av årsavgifter
 12. Behandling av riktlinjer för förbundets verksamhet
 13. Frågor som av styrelsen eller medlem i behörig ordning hänskjutits till årsmötet
 14. Val av ordförande för styrelsen
 15. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
 16. Val av styrelsens övriga ledamöter
 17. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
 18. Val av valberedning, och dess sammankallande
 19. Fastställande av arvoden
 20. Övriga frågor
 21. Mötets avslutande

Sidan uppdaterades senast 2023-03-15.